هفتاد قله

آوریل 22, 2020

مناطق حفاظت شده (اکوتوریسم)

محلات در بین دو منطقه حفاظت شده حیات وحش قراردارد. الف) منطقه حفاظت شده هفتاد قله سرزمین ایران از دیدگاه بوم شناسی در منطقه خشکی از […]