گویش محلی

مارس 6, 2021

پولونه

✨ ✨پولونه:راه آب؛ جوی آب سر پوشیده💫دراصطلاح به ورودی آب جوی باغ یا جوی آب سرپوشیده را می گویند .پولونه کپه:راه آب مسدود شده.🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

تورک

✨ ✨تورک:حبه؛ دانه💫تورک معمولا بیشتر همراه کلمه انگور بکار میرود . “”تورک انگور “”در اصطلاح مثلا می گویند تورک انگورا ولا نشه یا انگورا تورک شد […]
مارس 6, 2021

تُرشاله

✨ ✨ترشاله:برگه زردآلو💫زرد الو یا قیسی را از وسط نصف می کنند ودر آفتاب خشک می کنند ودر اصطلاح ترشاله می گویند🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

تالاپِنه

✨ ✨تالاپنه:صدای افتادن چیزی 💫در اصطلاح وقتی چیزی از جایی بلند بیافتد می گویند افتاد و یه تالاپنه ای داد که نگو🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

آله زنه

✨ ✨اله زنه:یعنی چانه؛ فک💫 در اصطلاح عامیانه می گویند همچون میزنم تو اله زنه تا یا اله زنم درد گرفت بیشتر استفاده میشود🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

اخخخ

✨ ✨اخخخ:تاسف؛ دریغ💫در اصطلاح کسی که کار اشتباهی کند مگویند اخخ یا افسوس گذشته را بخورد همراه جنباندن سر اخخ می گویند🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

الاحده

✨ ✨ الاحده:مخصوصا؛عمدا🌟در اصطلاح می گویند الاحده کردم: یعنی از روی قصد وعمدا واختیار’ کاری انجام شده! پیام لجبازی هم میرساند🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
مارس 6, 2021

جول جول(جوله)

✨ ✨جول جول(جوله) : ازدحام. جمعیت متراکم چیزی.💫 در اصطلاح می گویند یه سگ کنار جاده افتاده بود که فکر کنم ماشین بش زده بود. روش […]
مارس 6, 2021

رد به سر افتادن

✨ ✨رد به سر افتادن : معروفیت، وجاهت.💫 در اصطلاح می گویند ببین تو کاسبی فقط کافیه مردم داری کنی تا رد به سرت بیفته. اونوقته […]