گویش محلی

می 27, 2021

کماشتون

✨ ✨کماشتون : دیگ 💫 در اصطلاح می گویند برنجا تو کماشتون دم کن.🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
می 27, 2021

گاله گرفتن

✨ ✨گاله گرفتن : کثیف شدن 💫 در اصطلاح می گویند : خانه یا ظرف کثیف شده باشد را می گویند خُونه را گاله گرفته است‌.🌟 […]
می 27, 2021

سِلّار

✨ ✨سلار : آقا ؛ صاحب 💫 در اصطلاح می گویند : بی صاب و سِلار هست هر کاری دلش می خواهد انجام میده بی کس […]
می 27, 2021

اتفار یا اد او ادفار

✨ ✨اتفار یا اد او ادفار: شکلک در آوردند 💫 در اصطلاح می گویند هی کم ادا و ادفار درآر .🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
می 27, 2021

اِوون

✨ ✨اوون : ایوان ؛ جلو اتاق💫💫در اصطلاح به زمین مسطح جلو اتاق که دارای سقف بود و معمولا پله داشت و از سطح زمین بالاتر […]
می 15, 2021

نابدون

✨ ✨نابدون : ناودان ؛ راه آب پشت بام💫دراصطلاح می گویند نابدون پشتبون کپ شده🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
می 15, 2021

گنجونی

✨ ✨گنجونی : گلابی ؛ نوعی از گلابی💫دراصطلاح میگویند گُنجونیا رسیدند دیگه “باغهای پولگون پر از درخت گُنجونی بود.🌟 #اصطلاح_محلاتی💫
می 15, 2021

آن و دقه

✨ ✨آن و دقه : تند تند؛ پشت سرهم ومتناوب💫در اصطلاح میگویندآن و دقه هی میرفت و هی میومد یعنی پشت سرهم میرفت و می آمد.🌟 […]
می 15, 2021

ودقاره

✨ ✨ودقاره: این پا و اون پا کردن💫در اصطلاح می گویند دلش نبود ودقاره می کرد.🌟 #اصطلاح_محلاتی💫